Quý chế hoạt động Website trường MN Thiết Sơn

12/28/2018 10:27:42 AM

Quý chế hoạt động Website trường MN Thiết Sơn

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MNTHIẾT SƠNĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG WEBSITE TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

 

 

 I.NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

   1. Phạm vi điều chỉnh

BGHnhà trường, BCH Công đoàn và các tổ chuyên môn đã cùng bàn bạc để xây dựng nênquy chế quản lý và sử dụng website của Trường MN Thiết Sơn . Quy chế này đượcáp dụng đến khi có quy chế mới thay thế nó.

Quichế này áp dụng đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trường MN ThiếtSơn.

   2. Tên miền và địa chỉ truy cập Website

Tênmiền và địa chỉ truy cập Website Trường MN Thiết Sơn là: http://mnthietson.edu.vn Đây là tênmiền chính thức do nhà trường  đã đăng kýsử dụng và duy trì trên hệ thống mạng thông tin toàn cầu. Nhà trường chịu tráchnhiệm hoàn toàn về những thông tin do nhà trường cung cấp. Mọi tên miền và địachỉ truy cập khác đều không được nhà trường thừa nhận và nhà trường không chịutrách nhiệm về các nội dung thông tin được đăng tải trên đó.

   3. Mục tiêu của Website:

Website là trang thông tinđiện tử chính thống của Trường MN Thiết Sơn

Mục tiêu của Website nhằmcung cấp, trao đổi thông tin về các hoạt động của nhà trường, phục vụ quá trìnhdạy và học của nhà trường ngày một tốt hơn.

Website cũng là nơi trao đổi,thảo luận giữa  nhà trường và các tổchức, cá nhân quan tâm đến các hoạt động của nhà trường.

 II.NHỮNG QUY ĐỊNH CỤTHỂ

 1. Những yêu cầu về thông tin đăng trênwebsite của trường

Các thông tin khi đăng trên websitecủa nhà trường phải đảm bảo:

    + Đúng chủ trương chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước;

    + Không vi phạm thuần phong mỹ tục củadân tộc;

    +  Không mang tính chất chia rẽ,bè phái, cục bộ địa phương, phân biệt chủng tộc;

    +  Không gây kích động đến bất kỳđối tượng độc giả nào của website;

    +  Không làm ảnh hưởng đến uy tíncủa  cá nhân, nhà trường;

    +  Không có tính chất phản giáo dục;

   +  Từ ngữ nên sử dụng là các từngữ phổ thông và sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt có dấu rõ ràng. Thể thức văn bảntrình bày thực hiện theo thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày19/01/2011 (sử dụng phông chữ, cỡ chữ, bảng mã đảm bảo tính thẩm mỹ, tính kỹthuật theo thông lệ chung hiện nay).

 2. Những nội dung thông tin đăng trên Website

 Nhà trường thực hiện chủ trương và khuyếnkhích đăng tải những nội dung thông tin liên quan sau:

   + Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhànước liên quan đến hoạt động giáo dục đặc biệt là giáo dục mầm non;

   + Các thông báo, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn,kế hoạch của cấp trên và nhà trường cần triển khai đến cán bộ, giáo viên, phụhuynh và các lực lượng giáo dục liên quan đến hoạt động giáo dục của nhàtrường.

   + Đăng tải lịch công tác của nhà trường .

   + Các bài giảng, giáo án hay

    + Những kinh nghiệm hay trong quá trình“Dạy và Học” ở bậc học Mầm non;

    + Các nội dung quảng cáo cho các đơn vịkhác (nếu có).

    + Các nội dung hoạt động tiêu biểu của cáctổ chức, các nhóm lớp trong nhà trường

(các nội dung thông tin trêncần đảm bảo các yêu cầu ở mục 1những yêu cầu thông tin đăng trên website)

 3.Trích dẫn thôngtin

Trườnghợp tin bài được sưu tầm từ các nguồn thông tin trên báo chí, mạng internet thìngười sưu tầm phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin đã sưu tầm trước khi chuyểnđến ban biên tập.

Mọi cá nhân, tổ chức đượcphép thu thập, trích dẫn thông tin từ website của trường MN Thiết Sơn  đềuphải ghi rõ nguồn tin từ “http://mnthietson.edu.vn/” và tuyệt đối cấm chỉnh sửađối với những nội dung đã trích dẫn. (theo đúng quy định của pháp luật hiệnhành).

4. Trách nhiệm viết tin,bài cho website

-Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục, thôngtin, thông báo của nhà trường do Ban giám hiệu yêu cầu đăng tải.

-Mỗi giáo viên, tổ chức đoàn thể nhà trường đều có trách nhiệm viếttin bài gửi ban biên tập để đăng lên website theo phân công của Trưởng ban quảntrị website (có bảng phân công kèm theo). Ngoài ra thực hiện theo phân công,viết tin bài về các sự kiện, yêu cầu của cấp trên không nằm trong kế hoạch từđầu năm. Ít nhất 01 bài/tháng. Chú ý không đủ bài sẽ được xét thi đua cuốinăm.

Khuyếnkhích mỗi giáo viên của nhà trường hoặc người đại diện của tổ chức đoàn thể,các hội và các phụ huynh tự nguyện gửi tin bài về cho Ban biên tập để đưa lêntrang web.

Cáctin bài gửi về Ban biên tập theo địa chỉ email: mn_thietson@quangbinh.edu.vn.

5. Ban biên tập

Banbiên tập website do Hiệu trưởng nhà trường quyết định thành lập, bao gồm 01Trưởng ban, 01 phó trưởng ban cùng 01 biên tập viên giúp việc cho trưởng bantrong việc biên tập, đưa tin, bài lên website của nhà trường.

- Trưởngban có trách nhiệm chỉ đạo điều hành hoạt động của ban; trực tiếp duyệt tin bàithuộc các chủ đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách và một số lĩnh vực khác.

- Phótrưởng ban theo sự uỷ quyền và phân công của trưởng ban thực hiện điều hànhcông tác biên tập tin bài trước khi đăng lên website; trực tiếp duyệt tin bàithuộc các chủ đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

- Biêntập viên có trách nhiệm giúp ban lãnh đạo ban thực hiện chọn lọc, biên tập cácvăn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kế hoạch, … của nhà trường. Thực hiện đăng tải cáctin bài, các văn bản, các thông báo, … lên website.

6. Ban quản trị Website

   Ban quản trị Website là các cán bộ, giáoviên, nhân viên thuộc trường MN Thiết Sơn được Hiệu trưởng nhà trường phân côngthực hiện công tác quản trị Website.

Ban quản trị có trách nhiệmquản trị website với các trách nhiệm và quyền hạn sau:

–Quản lý, xây dựng và phát triển, hoàn thiện cũng như việc mở rộng, nâng cấp cáchệ thống an ninh, lưu trữ đối với website.

–Thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện duy trì hoạtđộng thường xuyên của Website trên mạng internet.

–Quản trị hệ thống người dùng: khởi tạo, quản lý, phân quyền truy cập hoặc huỷbỏ những người dùng chính thức của Website.

–Loại bỏ các bài viết vi phạm qui chế khỏi các trang thông tin điện tử củawebsite.

 III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           Ban quản trị, BanBiên tập Website, các tổ chức đoàn thể của trường, có trách nhiệm phổ biến Quychế hoạt động Website này đến từng thành viên của tổ chức đoàn thể mình. Tất cảcác cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túcQuy chế này. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến và triển khai thựchiện Quy chế này đến tất cả các phụ huynh có con em học trong lớp mình.

 

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Như BGH,CB, GV, NVtrong nhà trường

- Lưu: VT. 

                                                                                    

 

                                                                                  Phạm Thị Tuyết Thanh

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4151

Các Tin đã đăng

  Cầu vồng sau mưa 3/10/2014 8:31:44 AM
  Dòng cảm xúc... 3/10/2014 8:29:18 AM