Kế hoạch tuần 17

12/9/2019 2:24:45 PM

Kế hoạch tuần 17 Từ ngày 09/12 đến ngày 19/12/2019

Kế hoạch tuần 16

12/3/2019 10:17:01 AM

Kế hoạch tuần 16 Kế Hoạch tuần 16 từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019

Kế hoạch tuần 15

11/25/2019 2:55:14 PM

Kế hoạch tuần 15 Kế hoạch tuần 15 từ ngày 25/11-01/12/2019

Kế hoạch tuần 14

11/25/2019 2:42:57 PM

Kế hoạch tuần 14 kế hoạch tuần 14 từ ngày 18/11 đến ngày 24/11

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

10/16/2019 12:41:32 PM

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Thực hiện kế hoạc số 120/ KH- GD &ĐT ngày 9 /03 /2017 của phòng GD & ĐT Tuyên hóa về việc triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trng tâm” giai đoạn 2016 - 2020 Thực hiện phong trào ...

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

10/16/2019 12:38:29 PM

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Thực hiện kế hoạc số 120/ KH- GD &ĐT ngày 9 /03 /2017 của phòng GD & ĐT Tuyên hóa về việc triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trng tâm” giai đoạn 2016 - 2020 Thực hiện phong trào ...

Kế hoạch tuần 9

10/14/2019 8:03:08 AM

Kế hoạch tuần 9 Từ ngày 14-20/9/2019

Kế hoạch tuần 6

9/23/2019 10:35:09 AM

Kế hoạch tuần 6 Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019

Kế hoạch tuần 5

9/16/2019 8:56:17 AM

Kế hoạch tuần 5 Kế hoạch từ ngày 16/9 đến 22 tháng 9 năm 2019

Chọn trang