Kế hoạch số 02/2019

8/26/2019 8:13:02 AM

Từ ngày 26/08/2019 đến 01/09/2019

PHÒNG GD&ĐTTUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:02

(Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/9/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/8

Sáng

 - Làm việc bình thường

- Đ/c  Tuyết Thanh  trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 Học bình thường

 

 

Chiều

 -Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng

 

- Làm việc bình thường

 Học bình thường

 

 

 Thứ Ba

 

27/8

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh trực trưa

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình hường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng 

- Làm việc bình thường  

 Học bình thường

 

 

 

Thứ Tư

28/8

Sáng

-Làm việc bình thường

Đ/c Thu trực trưa

 

- Dạy học bình thường

 

-Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

 -Dạy học bình thường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Năm

29/8

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Mai Thanh Trực trưa 

-Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

-Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng

- Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

30/8

Sáng

-Làm việc bình thường

- Đ/c Tuyết Thanh trực trưa.

Đ/c Thu tập huấn phần mềm KĐCL 

- Dạy học bình thường

- Khối Lớn, Nhỡ tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng 

- Làm việc bình thường

-Đ/c Yến tập huấn phần mềm KĐCL

 

Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Lao động cuối tuần

- Dạy học bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

- Làm việc bình thường

  - Lao động cuối tuần

Học bình thường

 

Thứ Bảy

31/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

019

Sáng