Kế hoạch tuần 34

6/8/2020 10:33:41 AM

Từ ngày 08/6-14/6/2020

PHÒNGGD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN THIẾT SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 34

(Từ ngày 08/06/2020 đếnngày 14/06/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

8/06

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

9/06

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

10/06

Sáng

Làm việc bình thường

- Kiểm tra toàn diện đ.c Nga, đ/c Hương

Dạy học bình thường

- Kiểm tra toàn diện đ.c Nga, đ/c Hương

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

11/06

Sáng

Làm việc bình thường

- Kiểm tra toàn diện đ.c Tuyến

Dạy học bình thường

- Kiểm tra toàn diện đ/c Tuyến

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

12/06

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

Dạy học bình thường

- Lao động vệ sinh cuối tuần

Làm việc bình thường

- Lao động vệ sinh cuôí tuần

Học bình thường

 

Thứ Bảy

13/06

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

14/06

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều